Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ŁAWKA OGRODOWA

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy „ławka ogrodowa” działający pod adresem lawkaogrodowa.pl prowadzony jest przez Spółkę PRIMARIO GRANDE Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Aleja Solidarności 117/315, wpisaną Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000695664, NIP: 5252723692, REGON: 36832721000000, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00zł.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie, a w szczególności zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów oraz Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, z wyjątkiem §11 Regulaminu, który dotyczy wyłącznie Przedsiębiorców. Przed dokonaniem zakupu wszyscy Klienci zobowiązani są do zapoznania się i zaakceptowania postanowień Regulaminu.
 4. Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.
 5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, a odnoszące się do Towaru (włączając w to ich ceny) nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa Sprzedającemu ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w Formularzu Zamówienia.

SPIS TREŚCI

 • 1. Postanowienia ogólne
  §2.Definicje
  §3. Dane kontaktowe Sprzedawcy
  §4. Wymogi techniczne
  §5. Procedura dokonywania zakupów w Sklepie
  §6. Płatności
  §7. Terminy, sposoby i koszt dostawy oraz odbioru Towaru
 • 8. Siła wyższa
  §9.Prawo odstąpienia od umowy
  §10.Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
  §11. Reklamacje
  §12. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  §13. Postanowienia dotyczące Klientów Kupujących niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami
 • 14. Postanowienia końcowe


Załącznik nr 1: Wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość;

Załącznik nr 2: Wzór formularza reklamacji towaru (żądanie naprawy / wymiany);

Załącznik nr 3: Wzór formularza reklamacji towaru (żądanie obniżenia ceny po wcześniejszym żądaniu naprawy / wymiany);

Załącznik nr 4: Wzór formularza reklamacji towaru (żądanie odstąpienia od umowy po wcześniejszym żądaniu naprawy / wymiany);

Załącznik nr 5:  Wzór formularza reklamacji towaru (żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku istotnego braku zgodności towaru z umową bez wcześniejszego skorzystania z naprawy/wymiany)

 • 2. DEFINICJE

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient składa Zamówienie, poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Funkcjonalność – zdolność Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jego przeznaczenia.

Gwarancja – dobrowolne oświadczenie Sprzedawcy dotyczące jakości Towaru. Wskazuje obowiązki Sprzedawcy (Gwaranta) i uprawnienia Klienta w przypadku gdy sprzedany Towar nie posiada właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym; stanowi jeden z trybów (podstaw prawnych) – obok niezgodności towaru z umową – składania reklamacji.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  lub osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

Konsument – zgodnie z definicją konsumenta zawartą w art. 22Kodeksu Cywilnego.

Konto – oznaczony indywidualnym loginem (adresem e-mail Klienta) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.   

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu umożliwiający uwidacznianie i gromadzenie wybranych przez Klienta Towarów, a także modyfikację i ustalenie danych Zamówienia, w tym m.in. liczby nabywanych Towarów.

Niezgodność Towaru z Umową – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną niezgodnością zakupionego towaru z Umową.

Przedsiębiorca – zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą w art. 431 Kodeksu Cywilnego.

Przewoźnik – osoba fizyczna lub prawna, będąca przedsiębiorcą, która w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa zobowiązała się do odpłatnego przewiezienia Towaru na zlecenie Sprzedawcy.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Reklamacja – procedura dochodzenia od Sprzedawcy roszczeń związanych z zakupionym Towarem. Może polegać na żądaniu przywrócenia Towaru do stanu zgodności z umową (wymiana lub naprawa), a także zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny). Jej podstawą prawną może być niezgodność towaru z umową lub gwarancja.

Rękojmia – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy  w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z Umową) lub prawną zakupionego Towaru.

Sklep – sklep internetowy „ławka ogrodowa” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem lawkaogrodowa.pl.

Sprzedawca – Spółka PRIMARIO GRANDE Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Aleja Solidarności 117/315,  wpisaną Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000695664, NIP: 5252723692, REGON: 36832721000000, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00zł.

Strony Umowy – odpowiednio Klient i Sprzedawca.

Środek porozumiewania się na odległość – wszelkie środki, które bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Klienta mogą być wykorzystane do kontaktu między Stronami Umowy, np. listy przesyłane tradycyjną pocztą, reklama w postaci elektronicznej, telefon, poczta elektroniczna, komunikatory itp.

Termin dostawy – czas liczony w dniach roboczych, w ciągu którego zamówiony Towar jest podjęty przez Przewoźnika od Sprzedawcy, transportowany i dostarczony do Klienta.

Termin realizacji zamówienia – termin, który zawiera w sobie zarówno Termin wysyłki, jak i Termin dostawy.

Termin wysyłki (Wysyłka) – czas liczony w dniach roboczych, w ciągu którego zamówiony Towar zostanie przez Sprzedawcę udostępniony do podjęcia przez Przewoźnika lub Klienta (w ramach odbioru własnego).

Towar –  dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

Trwały nośnik – materiał (np. papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy)  lub narzędzie (np. poczta elektroniczna, wiadomość SMS) umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287)

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 • 3. DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY
 1. Adres pocztowy siedziby Sprzedawcy: PRIMARIO GRANDE Sp. z o.o., Aleja Solidarności 117/315, 00-140 Warszawa;
 2. Adres e-mail Sklepu: sklep@lawkaogrodowa.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 690 084 440 (w dni robocze, w godzinach 7.00 – 15.00);
 4. Adres do zwrotu Towaru (w przypadku odstąpienia od umowy lub wysyłki reklamowanego Towaru): PRIMARIO GRANDE Sp. z o.o., ul. Mleczarska 6, 87-300 Rypin
 • 4. WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 • 5. PROCEDURA DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE
 1. Ceny Towarów uwidocznione w Sklepie są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny Towarów nie zawierają kosztów ich dostawy do Klienta.
 2. O łącznej cenie – wraz z podatkami – Towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach jego dostawy, a w sytuacji, gdy nie można ustalić ich wysokości – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
 3. Klient, w celu dokonania zakupu może skorzystać z danych identyfikacyjnych zawartych we własnym, uprzednio już utworzonym Koncie, może utworzyć własne Konto lub dokonać zakupu bez konieczności rejestracji własnego Konta w Sklepie.
 4. Procedura dokonywania zakupów w Sklepie:
 • Wybrany do kupienia Towar w określonej przez Klienta liczbie należy dodać do koszyka w Sklepie, poprzez użycie przycisku „do koszyka”.
 • Następnie Klient wybiera, spośród dostępnych w Sklepie:
  1. sposobów dostawy Towaru, oraz
  2. sposobów dokonywania płatności.
 • W kolejnym kroku Klient podaje dane teleadresowe, niezbędne do realizacji zamówienia oraz – obowiązkowo, poprzez zaznaczenie stosownego pola – składa oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Sklepu oraz zaakceptowaniu jego treści.
 • Zamówienie zostaje złożone w chwili potwierdzenia jego treści poprzez użycie przycisku: „Kupuję i płacę”.
 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki “spam” w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta pod adresem e-mailowym sklep@lawkaogrodowa.pl lub telefonicznie pod numerem +48 690 084 440.
 • 6. PŁATNOŚCI
 1. Klient, podczas składania zamówienia, wybiera jeden spośród wskazanych przez Sprzedawcę sposobów dokonania płatności, do których zalicza się:
 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • płatność za pobraniem, tzn. gotówką w chwili odbioru przesyłki przez Klienta;
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym Towaru, przy czym forma ta może być stosowana do kwoty 15 000 zł w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami;
 • płatność za pomocą karty płatniczej:
 • Visa,
 • Visa Electron,
 • MasterCard,
 • MasterCard Electronic,
  • płatność za pośrednictwem platformy płatniczej:
 • Płatności Shoper,
 • PayPal,
  • płatność przelewem natychmiastowym / płatność BLIK-iem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • płatność w systemie ratalnym, przy czym płatność odbywa się w całości lub w części ze środków udzielonych przez ALIOR BANK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska, nr 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 725 216 080,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305178, NIP: 1070010731, REGON: 141387142).
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym („przedpłata na podstawie proformy”), Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury proforma.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta niżej wymienionych sposobów płatności, tj.
 • płatności za pomocą karty płatniczej lub
 • płatności za pośrednictwem platformy płatniczej lub
 • płatności natychmiastowej / płatności BLIK-iem,

dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu  zamówienia.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 2. Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.
 • 7. TERMINY, SPOSOBY I KOSZT DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU
 1. Termin Wysyłki wskazany jest każdorazowo w opisie danego Towaru.
 2. Bieg Terminu Wysyłki rozpoczyna się:
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym lub natychmiastowym, za pośrednictwem platformy płatniczej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu;
 • w przypadku wyboru przez Klienta osobistego odbioru Towaru, termin gotowości Towaru do odbioru wskazany jest każdorazowo przy danym Towarze. Klient może odebrać Towar w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00.
 1. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił Towary o różnych terminach wysyłki / gotowości do odbioru, zamówienie zostanie wysłane / przygotowane do odbioru w terminie właściwym dla Towaru o najdłuższym terminie.
 2. Sprzedawca realizuje dostawy Towarów za pośrednictwem niżej wymienionych Przewoźników:
 • firmy spedycyjnej GLS oraz
 • firmy spedycyjnej RABEN.
 1. Termin dostawy realizowanej
 • za pośrednictwem firmy spedycyjnej GLS wynosi do 5 dni roboczych;
 • za pośrednictwem firmy spedycyjnej RABEN wynosi do 5 dni roboczych.
 1. Koszt dostawy na terytorium Polski:
 • w przypadku firmy spedycyjnej GLS wynosi od 50 zł do 400 zł (w zależności od liczby zamówionych Towarów), tj.:
 • 1 sztuki: 50 zł;
 • 2 sztuk: 100 zł;
 • 3 sztuk: 150 zł;
 • 4 sztuk: 200 zł;
 • 5 sztuk: 250 zł;
 • 6 sztuk: 300 zł;
 • 7 sztuk: 350 zł;
 • 8 sztuk: 400 zł.
  • w przypadku firmy spedycyjnej RABEN wynosi od 400 zł do 1600 zł (w zależności od liczby zamówionych Towarów), tj.:
 • do 10 sztuk: 400 zł;
 • od 11 do 20 sztuk: 800 zł;
 • od 21 do 30 sztuk: 1200 zł;
 • od 31 do 40 sztuk: 1600 zł;
 • powyżej 40 sztuk Towarów dostarczanych w ramach jednej dostawy – Sprzedawca uzgadnia z Klientem indywidualny koszt dostawy.
 1. Pozostałe państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Niemcy,
  • Francja,
  • Belgia,
  • Czechy,
  • Słowacja.

– przy czym koszty dostaw wskazane w ust. 6 nie dotyczą realizacji dostawy na terytorium państw wymienionych powyżej.

 • 8. SIŁA WYŻSZA
  1. Wszystkie zdarzenia niezależne od Stron, a mające wpływ na realizację Umowy, mieszczące się w przyjętej zwyczajowo definicji  „siły wyższej” zwalniają Strony od odpowiedzialności bez prawa do roszczeń drugiej Strony. O zaistnieniu takiego przypadku Strony zobowiązane są do natychmiastowego wzajemnego powiadomienia.
  2. W razie niemożliwości wykonania Umowy w następstwie wystąpienia siły wyższej w potwierdzonym terminie Strony dopuszczają wyznaczenie dodatkowego terminu jej wykonania.
 • 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument który zawarł umowę na odległość, może – z zastrzeżeniem §10 Regulaminu – w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §9 ust. 5 Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 1. a) obejmuje wiele to Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części;
 2. b) polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §9 ust. 1 Regulaminu wystarczy aby Konsument wysłał oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
 • w formie pisemnej na adres: PRIMARIO GRANDE Sp. z o.o., ul. Mleczarska 6, 87-500 Rypin;
 • w formie elektronicznej na adres: sklep@lawkaogrodowa.pl
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 Ustawy o Prawach Konsumenta, a także – dodatkowo – dostępny jest do pobrania w Załączniku nr 1 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, o którym mowa w §9 ust. 1 Regulaminu, które obowiązany jest ponieść Konsument:
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów;
 • W przypadku usługi, której wykonywanie przez Sprzedawcę – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Sprzedawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez Sprzedawcę świadczenia, z uwzględnionej uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia mu przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o dokonanie zwrotu Towaru na adres: PRIMARIO GRANDE Sp. z o.o. ul. Mleczarska 6, 87-300 Rypin, oraz informuje, że Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 • 10. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została w pełni wykonana za wyraźną i uprzejmą zgodą Konsumenta.
 • 11. REKLAMACJE
 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Towar zgodny z Umową, tzn. bez wad, chyba że zostaną one bezpośrednio i wyraźnie wskazane Klientowi w opisie Towaru.
 2. W wypadku niezgodności  Towaru z Umową, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego Konsumentem oparte na przepisach prawa zawartych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 3. W wypadku niezgodności Towaru z Umową Konsument jest uprawniony do złożenia Sprzedawcy reklamacji z tytułu rękojmi.
 4. W zależności od rodzaju żądania Konsumenta, reklamacja może być złożona na odpowiednich formularzach, stanowiących Załączniki nr 2-5 Regulaminu i przesłana na adres pocztowy wskazany w §3 ust. 4 Regulaminu lub elektroniczny wskazany w §3 ust. 2 Regulaminu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do żądania Konsumenta w tym terminie oznacza, że uznał on reklamację za uzasadnioną.

ŻĄDANIE NAPRAWY LUB WYMIANY TOWARU:

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany, przy czym Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 2. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 3. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

ŻĄDANIE OBNIŻENIA CENY ALBO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z art. 43 d ust. 4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  • brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
  • brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania jego naprawy lub wymiany;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych kosztów dla Konsumenta.
 2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania przez niego z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 4. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Towar został dodatkowo objęty gwarancją Sprzedawcy, informację o jej udzieleniu oraz warunkach gwarancji jest dostępna w opisie Towaru w Sklepie.
 8. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w §3 Regulaminu.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 12. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Klienta przez Sprzedawcę, podanych przez Klienta  w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany m.in. z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Klienta podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Klienta;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Sprzedawcę, związanych z Umową Sprzedaży zawartą przez Sklep;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Klientowi przysługuje prawo żądania:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. żądania przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 7. W celu realizacji swoich praw Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w §3 Regulaminu.
 8. W przypadku gdy Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, Klient może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI LUB PRZEDSIĘBIORCAMI-KONSUMENTAMI
 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Zgodnie z art. 558 §1, z zastrzeżeniem postanowień §2 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu powstałego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Towarów znajdujących się na stronach Sklepu.
 2. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Umowa Sprzedaży w języku polskim zawierana jest na podstawie Regulaminu.
 4. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu przez Klienta.
 5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronach Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony Umowy zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienia innymi, które w sposób możliwie najwierniejszy oddają zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest m.in.: zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów Sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin Konta

Regulamin Konta w sklepie ŁAWKA OGRODOWA

SPIS TREŚCI


 • 1Definicje
  §2Dane kontaktowe Sprzedawcy
  §3 Wymogi techniczne
  §4 Konto
  §5 Reklamacje
  §6 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  §7 Postanowienia końcowe
 • 1. DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  lub osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konto – oznaczony indywidualnym loginem (adresem e-mail Klienta) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.  

Sklep – sklep internetowy „ławka ogrodowa” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem lawkaogrodowa.pl.

Sprzedawca – Spółka PRIMARIO GRANDE Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Aleja Solidarności 117/315,  wpisaną Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000695664, NIP: 5252723692, REGON: 36832721000000, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00zł.

 • 2. DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY
 1. Adres pocztowy siedziby Sprzedawcy: PRIMARIO GRANDE Sp. z o.o., Aleja Solidarności 117/315, 00-140 Warszawa;
 2. Adres e-mail Sklepu: sklep@lawkaogrodowa.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 690 084 440 (w dni robocze, w godzinach 7.00 – 15.00);
 • 3. WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 • 4. KONTO
 1. Założenie Konta jest dobrowolne i zależne od woli Klienta.
 2. Posiadanie Konta umożliwia Klientowi skorzystanie z  dodatkowych funkcjonalności, takich jak m.in.: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Klienta.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@lawkaogrodowa.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 • 5. REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@lawkaogrodowa.pl
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do żądania Klienta w tym terminie oznacza, że uznał on reklamację za uzasadnioną.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 6. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Klienta jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Klienta będą przetwarzane do momentu, w którym:
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Klientowi przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji swoich praw, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. W przypadku gdy Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Klient może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronach Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
 • konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
 • poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
 • zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 1. Klient zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 2. W przypadku gdy Klient nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@lawkaogrodowa.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Klient zgłosi takie żądanie.
 3. W sytuacji gdy Klient nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 4. W przypadku ewentualnego sporu powstałego pomiędzy Sprzedawcą a  Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia  będzie sąd właściwy ze względu siedzibę Sprzedawcy.
 1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony Umowy zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienia innymi, które w sposób możliwie najwierniejszy oddają zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

Regulamin newslettera

Sklepu ŁAWKA OGRODOWA

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Newsletter
 • 3 Reklamacje
 • 4 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 • 5 Postanowienia końcowe
 • 1. DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy „ławka ogrodowa” prowadzony przez Usługodawcę pod adresem lawkaogrodowa.pl.

Usługodawca – Spółka PRIMARIO GRANDE Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Aleja Solidarności 117/315,  wpisaną Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000695664, NIP: 5252723692, REGON: 36832721000000, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00zł.

Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newslettera.

 • 2. NEWSLETTER
 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newslettera.
 2. Dla skorzystania z usługi Newslettera niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi kierowane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newslettera, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@lawkaogrodowa.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
 • 3. REKLAMACJE
 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@lawkaogrodowa.pl
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy do żądania Klienta w tym terminie oznacza, że uznał on reklamację za uzasadnioną.
 • 4. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co moka zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 2. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronach Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 3. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 4. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że je akceptuje.
 5. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@lawkaogrodowa.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1: Wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Załącznik 2: Wzór formularza reklamacji towaru (żądanie naprawy lub wymiany)

Załącznik 3: Wzór formularza reklamacji towaru (żądanie obniżenia ceny po wcześniejszym żądaniu naprawy lub wymiany)

Załącznik 4: Wzór formularza reklamacji towaru (żądanie odstąpienia od umowy po wcześniejszym żądaniu naprawy lub wymiany)

ZAŁĄCZNIK NR 5 Wzór formularza reklamacji towaru (żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy bez żądania naprawy lub wymiany WADA ISTOTNA)